Chuyển đổi số bắt đầu từ dâu

Chuyển đổi số bắt đầu từ dâu

Chuyển đổi số bắt đầu từ đâu?
1. Các tiến trình chuyển đổi số.
2. Lựa chọn nền tảng chuyển đổi số
3. Lựa chọn bộ công cụ đóng gói PBC

Khóa học riêng


Cập nhật gần nhất 19/09/2022
Thời gian hoàn thành 17 phút
Thành viên 1
  • Chuyển đổi số cho người mới bắt đầu
    • Chuyển đổi số bắt đầu từ đâu